۱۳۸۷ اسفند ۲۸, چهارشنبه

جواب پیک نوروزی مدرسه (موتلفه)

خوب امروز می خواهم جواب های پیک نوروزی را روی وب سایت بگذارم شاید برایتان این سوال پیش بیایید که چرا این کار را کرده ام ؟؟؟!!!!!!!!به 3دلیل ..
1- ضایع کردن بعضی ها
2- چک کردن جواب ها ی درست
3- همفکری درباره ی سوال ها
خوب شروع می کنم هر روز 5سوال
فارسی
الف - رودکی
ب-آشنایی با شمس
ج-عاطفه و احساس
د-عز الدین محمود کاشانی
ر-مختار نامه -الهی نامه- مصیبت نامه -منطق الطیر- تذکرة الاویا
در صورت دادن نظر ادامه ی سوال ها را بر روی وب سایتم می گذارم
تا بد .سال خوبی داشته باشید .............